Gayprideboot FacebookGayprideboot TwitterGayprideboot google+Gayprideboot LinkedInGayprideboot Instagram

Feedbackformulier

Heeft u feedback, een suggestie of ergens een klacht over? Door onderstaand formulier in te vullen komt uw input terecht bij onze kwaliteitmanager.[mocht u ergens blij mee zijn dan horen we dit natuurlijk ook graag] ;)

onderwerp(*)
Invalid Input

naam(*)
Invalid Input

bedrijfsnaam
Invalid Input

telefoonnummer(*)
Invalid Input

omschrijving(*)
Invalid Input

opmerkingen
Invalid Input

Algemene voorwaarden van Gayprideboot

 

 

 

Gayprideboot zit gevestigd te 1506 AH Zaandam aan de Hogendijk 34a. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150958.

ARTIKEL 1 - Definities

 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a.  

Diensten:
De door Gayprideboot in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

 

b.

Opdrachtgever:
De partijen aan wie Gayprideboot een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan.

    

c.

Opdrachtnemer:
Gayprideboot die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “Gayprideboot”.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

a. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Gayprideboot. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de opdrachtgever van Gayprideboot te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Gayprideboot zulks schriftelijk bevestigt.

 

b.

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat haar passagiers zich binden aan het bepaalde in artikel 14a, b, c, d, e en g van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever vrijwaart Gayprideboot voor alle aanspraken van individuele passagiers jegens Gayprideboot, behoudens als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers van Gayprideboot.

 

c.

Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Gayprideboot geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg- , en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

 

d.

Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Gayprideboot uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Gayprideboot van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Gayprideboot.

 

e.

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd zullen de overige bedingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen Gayprideboot en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de betreffende bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3 - Aanbiedingen

 

a.

Indien en voor zover een aanbieding van Gayprideboot geen termijn voor aanvaarding vermeldt, is Gayprideboot gerechtigd het aanbod, voor zover het aanbod nog niet is aanvaard, te allen tijde in te trekken.

 

b.

Gayprideboot behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.

 

c.

Indien door Gayprideboot op verzoek van de opdrachtgever een begin van uitvoering is gemaakt van een door Gayprideboot aan de desbetreffende opdrachtgever gedane aanbieding, wordt de opdrachtgever geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Gayprideboot een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Gayprideboot gedane aanbieding.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

a.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Gayprideboot aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Gayprideboot van de gegeven opdracht en zal Gayprideboot binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

 

b.

Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Gayprideboot zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gayprideboot geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

c.

Gayprideboot bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 5 - Gewijzigde uitvoering

 

 

Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt zo(veel) mogelijk in overleg met de andere partij. Gayprideboot wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

ARTIKEL 6 - Wijzigingen

 

 

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

ARTIKEL 7 - Annulering door de opdrachtgever

 

a.

De opdrachtgever heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de opdrachtgever aan Gayprideboot. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Gayprideboot de aanzegging ontvangt.

 

b.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de opdrachtgever 15 % van het totaal aan Gayprideboot op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

 

c.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de opdrachtgever 50 % van het totaal aan Gayprideboot op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

 

d.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de opdrachtgever 60 % van het totaal aan Gayprideboot op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

 

e.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de opdrachtgever 75 % van het totaal aan Gayprideboot op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.

 

f.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de opdrachtgever 100 % van het totaal aan Gayprideboot op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.

ARTIKEL 8 - Betaling

 

a.

Betaling door de opdrachtgever aan Gayprideboot dient te geschieden conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de opdrachtgever in verzuim.

 

b.

Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Gayprideboot zijn ingediend, bij gebreke waarvan Gayprideboot de betreffende factuur niet behoeft aan te passen.

 

c.

Gayprideboot behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

d.

Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Gayprideboot, bij contante betaling geldt alleen de door Gayprideboot uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.

 

e.

Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever een kredietbeperking van 4% voor de eerste maand verschuldigd welke elke daaropvolgende maand wordt verhoogd met 1% contractuele rente en waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Gayprideboot alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de opdrachtgever gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Gayprideboot moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

ARTIKEL 9 - Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling

 

a.

Alle kosten welke door Gayprideboot worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

b.

De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-- (exclusief BTW) per vordering. Indien Gayprideboot kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de opdrachtgever die van de gerechtelijke executie inbegrepen.

 

c.

Gayprideboot heeft jegens de opdrachtgever, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

 

1.

onmiddellijke betaling ter zake van de opdrachtgever en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;

 

2.

haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de opdrachtgever, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.

 

3.

de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Gayprideboot afkomstige schriftelijke verklaring;

 

4. 

één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de opdrachtgever niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Gayprideboot afkomstige schriftelijke verklaring.

 

5.

betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.

 

6.

Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Gayprideboot te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

ARTIKEL 10 - Prijs

 

 

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Gayprideboot gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen- , prijzen- en wisselkoersveranderingen, aangepaste regels en/of instructies van de organisatie van de vaartocht.

ARTIKEL 11 - Vertrouwelijke informatie

 

 

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

ARTIKEL 12 - Medewerking opdrachtgever

 

a.

Opdrachtgever zal Gayprideboot steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

 

b.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Gayprideboot is of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Gayprideboot voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Gayprideboot leiden en kunnen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij niet of niet tijdige nakoming van de afspraken en verplichtingen door de opdrachtgever is Gayprideboot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

c.

De opdrachtgever dient de aanwijzingen van werknemers van Gayprideboot en door Gayprideboot ingeschakelde derden onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Gayprideboot zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.

 

d.

Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de opdrachtgever kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen zonder recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.

ARTIKEL 13 - Reclames

 

a.

Onder reclames worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Gayprideboot.

 

b.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Gayprideboot verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.

 

c.

Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.

 

d.

Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet opgeschort. e. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid voor schade

 

a.

Gayprideboot is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de opdrachtgever, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet van werknemers van Gayprideboot.

 

b.

In alle gevallen waarin Gayprideboot gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Gayprideboot aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

 

c.

Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 13 sub b is Gayprideboot niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

 

d.

Gayprideboot sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van handelen of nalaten van door Gayprideboot ingeschakelde hulppersonen.

 

e.

De rechtsvordering van de opdrachtgever tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Gayprideboot voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 

f.

De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. Opdrachtgever sluit voor eigen rekening alle benodigde verzekeringen af.

 

g.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Gayprideboot veroorzaakt door de door haar aan boord gebrachte passagiers door welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Gayprideboot alsmede de door haar ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15 - Overmacht

 

a.

Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Gayprideboot gebruik maakt.

 

b.

Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren of nakoming blijvend onmogelijk is geworden, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

 

c.

In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Gayprideboot reeds gedeeltelijk is nagekomen, de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Gayprideboot verschuldigd is.

 

d.

Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

ARTIKEL 16 - Opschorting en beëindiging

 

a.

Indien naar het oordeel van Gayprideboot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Gayprideboot op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Gayprideboot het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

b.

Ingeval de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Gayprideboot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te hare keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

 

c.

Indien Gayprideboot gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de met Gayprideboot overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Gayprideboot de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

 

d.

Door de opdrachtgever kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Gayprideboot na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

 

e.

In geval de overeenkomst door Gayprideboot wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever behoudt Gayprideboot recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.

 

f.

De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Gayprideboot nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Gayprideboot voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 17 - Bewijs

 

 

Bij verschil van mening tussen partijen over de uitleg van overeenkomsten zijn de administratieve gegevens van Gayprideboot beslissend.

ARTIKEL 18 - Toepasselijk recht en geschillen

 

 

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Gayprideboot aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

Volg ons op

Gayprideboot is een handelsmerk van Sinkeler.nl. Copyright © Sinkeler | Alle rechten voorbehouden

Inschrijven voor de nieuwsbrief